Privacyverklaring

Privacyverklaring van OostBeek Financieel Advies vof

Over OostBeek Financieel Advies
OostBeek Financieel Advies is in de groep Financiële Dienstverleners de tussenpersoon die advies geeft op het gebied van hypotheken en schade- en levensverzekeringen. Wij zijn onafhankelijk adviseur en daardoor vrij in het kiezen van de beste optie bij diverse aanbieders van financiële producten.Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij samen met banken, verzekeraars en service providers. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Voor de dienstverlening verwerkt OostBeek Financieel Advies persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon).
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke reden hebben. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening mogelijk te maken en uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw geboortedatum, geslacht, nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • gegevens van uw eventuele huidige hypotheek
 • uw bankrekeningnummer(s)
 • uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer
 • uw financiële gegevens, inkomensgegevens en rekeningsaldi
 • gegevens over rijgedrag en details met betrekking tot het rijbewijs, verzekeringshistorie en schadeverleden
 • paspoortgegevens of Europese identiteitskaart

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens bij u opvragen zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens voor bijvoorbeeld het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, ongevallen- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en het behandelen van schades. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Wanneer bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren door te bemiddelen dan wel door de derde partij een schade af te wikkelen of uit te betalen. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door OostBeek Financieel Advies en hen wijst op deze privacyverklaring.

Opslaan gegevens
De informatie wordt opgeslagen op interne en externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers van OostBeek Financieel Advies en A.i. Automatisering B.V. (procesconsultant en helpdesk) toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor OostBeek Financieel Advies de gegevens verwerkt.

OostBeek Financieel Advies baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen
Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening schakelen wij, waar nodig voor het invulling geven aan het verlenen van onze diensten, derde partijen in.
Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars, service providers en banken
 • notarissen in verband met de afgesloten hypotheek
 • makelaars en taxateurs
 • expertisebureaus, juristen, en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen
 • onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen
 • rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van OostBeek Financieel Advies. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform deze verklaring gebruikt blijven worden.

Nakoming van een wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. OostBeek Financieel Advies is bijvoorbeeld vergunningplichtig onder de WFT en staat onder toezicht van de AFM. OostBeek Financieel Advies is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan onze dienstverlening voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacywetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming
We verwerken gegevens op basis van toestemming van relatie. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft OostBeek Financieel Advies een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Geautomatiseerde verwerking
Bij het aanvragen van bepaalde (veel voorkomende) verzekeringen kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Dat betekent dat acceptatie of afwijzing plaatsvindt door bijvoorbeeld een computersysteem zonder dat sprake is van menselijke tussenkomst, aan de hand van door u op een website of aanvraagformulier ingevulde gegevens. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming waarbij ook sprake zal kunnen zijn van controle op kredietgegevens, schadehistorie en fraudepreventie controles. Wanneer een beslissing op basis van louter geautomatiseerde verwerking wordt genomen, wordt u de mogelijkheid geboden van menselijke tussenkomst door contact op te nemen met OostBeek Financieel Advies.

Websites van derden
Via de website van OostBeek Financieel Advies kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door de betreffende instantie(s). Deze websites worden niet door OostBeek Financieel Advies gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen
Onze website richt zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door OostBeek Financieel Advies
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de gegevens wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is
 • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Bewaartermijnen
OostBeek Financieel Advies bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient OostBeek Financieel Advies gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal OostBeek Financieel Advies de gegevens verwijderen.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door OostBeek Financieel Advies, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop OostBeek Financieel Advies met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens
Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.
info@oostbeekadvies.nl
OostBeek Financieel Advies
Acer Flamingolaan 12
4731 XC Oudenbosch